חוות לולים - עין הבשור

תוכנית 7/ 03/ 285/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים - עין הבשור
מספר: 7/ 03/ 285/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע חקלאית בחלקות ב' במשבצת המושב עין הבשור.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה חקלאית.
2. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה בקרקע חקלאית.
3. קביעת תנאים למתן התרי בנייה.
4. קביעת דרך גישה חקלאית עם זיקת הנאה למעבר לרכב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור

תיאור המיקום:
150450 קואורדינטה X
575600 קואורדינטה Y

מושב עין הבשור, בכיוון דרום-מזרח למושב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100311חלק1, 5, 9-10
100312חלק1, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 285/ 3ישוב קהילתי - עין הבשורכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית30/04/2012
לא הוגשו התנגדויות24/04/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3089. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/02/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/01/2012
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2009
קבלת תכנית04/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית