חוות לולים - פעמי תש''ז - חלקה 60

תוכנית 7/ 03/ 138/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים - פעמי תש''ז - חלקה 60
מספר: 7/ 03/ 138/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע חקלאית בחלקות ב' במשבצת מושב פעמי תש"ז.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה חקלאית עם זיקת הנאה למעבר רכב.
2. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה בקרקע חקלאית.
3. קביעת תנאים למתן התרי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפעמי תש"ז

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 171100
קואורדינטה Y 593550

מדרום למושב פעמי תש"ז
בתחום מועצה אזורית: מרחבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100239חלק5, 88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 138/ 4הרחבת מושב פעמי תש"זכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכנית7/ 03/ 138ת.ב.ע.מ מושב עובדים פעמי תש"זשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1013. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/10/2012
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/10/2011
קבלת תכנית03/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה