חוות לולים - קיבוץ אילון

תוכנית ג/ 11146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים - קיבוץ אילון
מספר: ג/ 11146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לחקלאי מיוחד ודרך.
ב. תחום שטח לחווה לגדול עופות.
ג. קביעת תנאים והנחיות לקבלת היתר בניה.
ד. קביעת הנחיות לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראילון

תיאור המיקום:
ישוב: אילון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18523חלק6-9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית12/04/1999
קבלת תכנית03/02/1999