חוות לולים - קיבוץ גבולות

תוכנית 7/ 03/ 547

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים - קיבוץ גבולות
מספר: 7/ 03/ 547
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת זכויות ומגבלות בניה בקרקע חקלאית.

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת זכויות ומגבלות בניה בקרקע חקלאית.
2. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
3. קביעת הוראות להגנת הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולגבולות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק1
100310חלק1
100311חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 302/ 10באר רבובהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2011
קבלת תכנית03/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201200115/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011