חוות לולים - קיבוץ כברי

תוכנית ג/ 17274

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים - קיבוץ כברי
מספר: ג/ 17274
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
יצירת מסגרת תיכנונית לתוספת לולים לשכונת לולים קיימת .

עיקרי הוראות התכנית :
תכנית מפורטת לשטח חקלאי ובו תוספת שטח לחוות לולים .
קביעת הוראות בנייה באיזור המיועד לחוות לולים .
פירוט התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכבריכברי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18368חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3874חלוקת מגרשים לבניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/03/2008
קבלת תכנית14/10/2007