חוות לולים - רמת יוחנן

תוכנית זב/ 26/ יב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים - רמת יוחנן
מספר: זב/ 26/ יב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון, הקמה ופיתוח שטח לחוות לולים בקיבוץ רמת יוחנן.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני משק, שטח פרטי פתוח ודרך גישה.
- התווית כביש גישה לאזור חוות הלולים והסדרת חניה לעובדים.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות הבניה.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןרמת יוחנן

תיאור המיקום:
דרום קיבוץ רמת יוחנן ומרוחק משטח הבנוי של הקיבוץ.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10513חלק15-16
10515חלק8, 12, 14, 17, 25
10519חלק3, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזב/ 26/ גקיבוץ רמת יוחנן .שינוי
תוכניתזב/ 24/ אאיסור בניה באזורים החקלאים בזבולון.שינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/03/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית26/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/01/2009
קבלת תכנית10/07/2008