חוות לולים 2 קיבוץ צאלים

תוכנית 7/ 03/ 120/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים 2 קיבוץ צאלים
מספר: 7/ 03/ 120/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע חקלא ית במשבצת קיבוץ צאלים.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה חקלאית.
2. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בניה בקרקע חקלאית.
3. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
4. קביעת דרך גישה חקלאית עם זיקת הנאה למעבר רכב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצאלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100199חלק1
400067חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2011
קבלת תכנית04/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח32815/10/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011