חוות לולים, בית אלפא

תוכנית ג/ 12982

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים, בית אלפא
מספר: ג/ 12982
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח חלקאי מיוחד - חוות לולים לגידול עופות.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הנחיות והוראות למתן היתרי בניה.
קביעת הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות איכות הסביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית אלפא

תיאור המיקום:
התכנית חלה על שטח הצמוד לתכנית ג/ 9264 ( מחצבת בזלת) נ.צ.
2164/ 1935

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22729חלק4
23146חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9264הרחבת מחצבת בזלת בית - אלפא. שינוי למתאר, קיבוץ בית - אלפשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1835. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים14/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2002
החלטה בדיון באישור תכנית18/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3706. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/2002
החלטה בדיון בוולק"ח17/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה22/04/2002
קבלת תכנית23/01/2001