חוות לולים, יחיעם

תוכנית ג/ 17989

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים, יחיעם
מספר: ג/ 17989
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים

עיקרי ההוראות:
תכנית מפורטת לשטח חקלאי ובתוספת שטח לחוות לולים.
קביעת הוראות בניה באזור המיועד לחוות לולים
פירוט התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריחיעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18363חלק41, 51
18426חלק40
18427חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9385הרחבה ופיתוח מחצבה קיימת - מחצבת הגליל.שינוי
תוכניתג/ 4947חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/03/2009
קבלת תכנית21/09/2008