חוות לולים, כברי

תוכנית ג/ 17670

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים, כברי
מספר: ג/ 17670
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תיכנונית לתוספת לולים לחוות לולים קיימת.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בניה באזור המיועד לחוות לולים.
פירוט התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18368חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3874חלוקת מגרשים לבניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות05/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4185. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/02/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית15/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה27/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/07/2008
קבלת תכנית12/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה