חוות לולים, קבוץ יסעור

תוכנית ג/ 17076

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים, קבוץ יסעור
מספר: ג/ 17076
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
ייעוד קרקע למבני משק/ חוות לולים קיבוץ יסעור .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעודי מבני משק , חוות לולים ודרך גישה .
קביעת זכויות ומגבלות בניה .
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .
קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה .
התווית דרך גישה לחוות הלולים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18513חלק3
18519חלק29
19619חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 33. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים04/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2677. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית09/12/2008
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/07/2007
קבלת תכנית10/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה