חוות לולים, קיבוץ בית אלפא

תוכנית ג/ 11933

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים, קיבוץ בית אלפא
מספר: ג/ 11933
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לחלקאי מיוחד ודרך.
ב. תחום שטח לחווה לגידול עופות.
ג. קביעת תנאים והנחיותלמתן היתרי בניה.
ד. קביעת הוראות לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינות
צפוןהגלבועהגילבועבית אלפא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22770חלק23
22772חלק1-5, 10
22773חלק1
22880חלק1, 9, 22-23
23264חלק2, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7958פארק תעשיה, שלוחת צבאיםשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/07/2000
קבלת תכנית25/05/2000