חוות לולים, קיבוץ ברעם

תוכנית ג/ 18115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים, קיבוץ ברעם
מספר: ג/ 18115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגליזציה לולים קיימים ותוספת לולים ע"י שינוי יעוד קרקע מחקלאי למבני משק עבור חוות לולים
התאמת תוואי דרך לדרך קיימת
הקלה מהוראות תמ"א 35 סעיף 6.1.3 בדבר צמידות דופן
הקלה ברצועה לתכנון של דרך אזורית מס' 899 עפ"י תיקון 80 לתמ"א 3.

עיקרי ההוראות:
קביעת התכליות והשימושים המותרים בחוות לולים
קביעת הוראות למתן היתרי בניה ולפיתוח השטח בחוות הלולים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןברעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14246חלק24, 32, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1936. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית06/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3446. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/04/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית15/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה09/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/04/2009
קבלת תכנית21/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה