חוות מור

תוכנית 8/ 02/ 101/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות מור
מספר: 8/ 02/ 101/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי הקרקע איחוד וחלוקה למגרשים, קביעת הנחיות, \
זכויות ומגבלות בניה כולל:
א. קביעת מערך יעודי קרקע למגורים, למגורים עם חזית מסחרית,
למסחר, לשימושים מעורבים, לבנייני ציבור, למוסדות,
למתקנים הנדסיים, לשטחים ציבוריים פתוחים לשטחי נוף פתוח.
ב. קביעת מערת דרכים בתוך השכרונה והתחברות לדרכים קיימות.
ג. קביעת בינוי מנחה להקמת בנייני המגורים, בנייני הציבור,
בנייני המסחר והמוסדות עפ"י נספח הבינוי.
ד. קביעת הוראות בינוי במגרשים המיועדים לבניה לרבות שטחי בניה מרבים,
מספר קומות מרבי, מספר יח"ד מרבי, קוי בנין מרבים בכל מגרש,
קוי בנין מחייבים, הוראות עיצוב ארכיטקטורני וכו'.
ה. קביעת הוראות לפיתוח שטח התכנית לרבות: שטחים המיועדים לבניה,
שטחים ציבורים פתוחים, ושטחי הדרכים.
ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה ושלבים לביצועים.
ז. קביעת השימושים המותרים בשטחים לבנייני ציבור
ובשטחים למוסדות.
ח. קביעת הוראות להקמת מתקנים הנדסיים עבור חברת חשמל, בזק
ועבור ערכת הביוב של השכונה.
ט. איח7וד וחלוקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2733חלק6, 8
2734חלק2-9, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/03/2006
קבלת תכנית03/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600327/03/2006