חוות משקי חבל עזה

תוכנית 7/ 02/ 487

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות משקי חבל עזה
מספר: 7/ 02/ 487
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה ע''י:
א. קביעת יעודי שטחים.
ב. מתן זכויות בניה.
ג. קביעת מגרשים חדשים.
ד. קביעת דרכים חדשות.
ה. קביעת הוראות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100308חלק22-23
100309חלק1-2, 4, 16-18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
קבלת תכנית29/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007