חוות נעמ"א

תוכנית 7/ 02/ 458

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות נעמ"א
מספר: 7/ 02/ 458
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חווה חקלאית
ע"י שינויים ביעודי קרקע,
שינוי קו בנין מדרך ארצית מ- 100 מ' ל- 80 מ'
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 100284/2 חלקי חלקה 1
גוש: 100282/2 חלקי חלקה: 40

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2006
קבלת תכנית10/09/2003