חוות עזים קיבוץ להב

תוכנית 7/ 02/ 305/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות עזים קיבוץ להב
מספר: 7/ 02/ 305/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להוספת זכויות בנייה בקרקע חקלאית.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לקרקע חקלאית ל 890 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת התכליות והשימושים המותרים.
3. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
6. קביעת הנחיות ומגבלות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןלהב

תיאור המיקום:
שטחים חקלאיים בקיבוץ להב
בתחום מועצה אזורית בני שמעון

קואורדינטה X 187000
קואורדינטה Y 590750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100249חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4611. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1642. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/11/2008
החלטה בדיון בוולק"ח06/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/04/2006
קבלת תכנית27/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה