חוות רודד - חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 174

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות רודד - חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 174
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה למתחם
ע"י שינויים ביעודי קרקע
וקביעת זכויות ומגלבות בניה חדשות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי - לאזור תיירות ולדרכים.
ב. התווית דרכים חדשות.
ג. קביעת זכויות והוראות בניה.
ד. קביעת תנאים והנחיות להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39116חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2004
קבלת תכנית08/02/2004