חוות רודד

תוכנית 2/ 02/ 101/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות רודד
מספר: 2/ 02/ 101/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חווה חקלאית / תיירותית על ידי:
א. שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית לדרך ולאזור משולב לחקלאות ולתיירות.
ב. הגדרת אזורי פיתוח וחקלאות - שטחים לגידולים חקלאיים ולהדרכה ולימוד
חקלאות משולבים עם שירותי תיירות ובריאות, ושטחים לכל המתקנים הקשורים
בכך.
ג. זכויות בניה שטח עיקרי -6,600 מ"ר, שטח שרות - 300 מ"ר ושטח לבתי צמיחה - 120 דונם.
ד. קביעת תנאים והנחיות להוצאת היתרי בניה.
ה. קביעת קווי בנין.
ו. קביעת זכויות מעבר לציבור ע ל ידי רישום זיקת הנאה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
חוות רודד נצ"מ: 199007 אורך, 392783 רוחב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39116חלק2-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 107/ 1שדה תעופה אילת - חבל אילותכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 970. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים12/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/10/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות23/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2420. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים25/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה21/12/2009
קבלת תכנית17/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/11/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית18/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201001223/08/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112925/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200901421/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים53702/02/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח28315/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37618/11/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700618/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700521/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400801/11/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401123/08/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400921/06/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400322/03/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה