חוות תל מפסח - מושב ניר עקביא

תוכנית 7/ מק/ 2089

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות תל מפסח - מושב ניר עקביא
מספר: 7/ מק/ 2089
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ניוד זכויות בניה למגורים וחלקאות באמצעות איחוד וחלוקת מגרשים

עיקרי ההוראות:
ניוד והסדרת זכויות בניה בשטח חקלאי + שטח למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר עקיבא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
257חלק9-1011-13, 21
259חלק27-28
260חלק34
262חלק15-16, 32-3412-13, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 360/ 1אזור מרעה בתל מפסחשינוי
תוכנית7/ 03/ 360מרעה בתל מפסח (ניר עקיבא)שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/09/2006