חולות ניצנים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חולות ניצנים
מספר: 6/ 02/ 234/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת מסגרת תכנונית למרחב שבין אשדוד ואשקלון תוך
יצירת איזון בין פיתוח תיירותי - כלכלי מחד ושמירה וטיפוח
ערכי טבע מאידך, וקביעת מתחמי תכנון והנחיות להכנת
תכניות מפורטות בתחום התכנית.
2. מימוש סעיף 9.9.1 להוראות תכנית מיתאר מחוזית מחוז
הדרום מס' תממ / 4 / 14.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדוד
דרוםאשקלוןאשקלון
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מועצה אזורית באר - טוביה ומועצה אזורית חוף אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
160חלק
161חלק
162כל הגוש
163כל הגוש
164כל הגוש
376חלק
377כל הגוש
395חלק
396כל הגוש
397כל הגוש
399חלק
400חלק
401חלק
402כל הגוש
403כל הגוש
404כל הגוש
405כל הגוש
406כל הגוש
413חלק
414חלק
1120חלק
1970כל הגוש
1971כל הגוש
1972כל הגוש
1973כל הגוש
1974כל הגוש
1975כל הגוש
1976כל הגוש
1977כל הגוש
1978כל הגוש
1979כל הגוש
1980כל הגוש
1981כל הגוש
1982כל הגוש
1983כל הגוש
1984כל הגוש
1985כל הגוש
1986כל הגוש
1987כל הגוש
1988כל הגוש
1989כל הגוש
1990כל הגוש
1991כל הגוש
1992כל הגוש
2000כל הגוש
2001כל הגוש
2002חלק
2004חלק
2005חלק
2006כל הגוש
2007כל הגוש
2008כל הגוש
2009כל הגוש
2011חלק
2024כל הגוש
2521חלק
2522חלק
2782כל הגוש
2783כל הגוש
2784כל הגוש
2785כל הגוש
2786חלק
2788חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 245פארק ניצנים (קטע מחצבה)שינוי
תוכנית6/ 02/ 234/ 6שינוי לתכנית מיתאר - מכון טיהורשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית18/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/09/2000
קבלת תכנית06/03/1996