חוף הדקל - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוף הדקל - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח חוף הים
ומתן שירותי חוף, נופש ותיירות,
הסדרת היתרי בניה שאושרו והושעו.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה - בהסכמת בעלים.
הגדרת יעודי קרקע - הגדרת יעודי קרקע בהתאם לתמ''א / 13.
קביעת שטחים שניה - קביעת השטחים המותרים לבניה.
קביעת הנחיות בינוי - קביעת אופי הבינוי וחומרי גמר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40013חלק2
40028חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/01/2008
קבלת תכנית21/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901008/06/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900504/02/2009