חוף מוגן - החוף הדרומי - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 88

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוף מוגן - החוף הדרומי - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 88
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הארכת תוקף השימוש החורג למבנים שהיו קיימים ביום מתן תוקף
לתכנית מס' 2/ 02/ 101/ 56 - 19/1/95 ל- 5 שנים נוספות.
* קיים: סעיף 8ד' - בתכנית 2/ 02/ 101/ 56 - מבנים קיימים - נקבע בזאת
לפי סעיף 178 לחוק, כי מבנים קיימים כחוק המשמשים כמזנון, בתי שמוש
ומקלחות בתחוך ה"חוף המוגן" ימשיכו לפעול בשימושים הנ"ל כשימוש חורג
לתקופה של 5 שנים בלבד, או עד סיום בנית הטיילת באותו קטע חוף
(המועד המוקדם מבין השניים).
לאחר תקופה זו יהרסו כל המבנים הקיימים בתחום החוף המוגן,
כאשר השרותים הנ"ל יסופקו במסגרת זכות הדרך.
** מוצע: מבנים שהיו קיימים ביום מתן לתכנית 2/ 02/ 101/ 56,
המשמשים כמזנון, בתי שמוש, ומקלחות בתחום ה"חוף המוגן"
ימשיכו לפעול כשמוש חורג לתקופה של 5 שנים נוספות
מיום מתן תוקף לתכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40032כל הגוש
40033כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 56שינוי לתכניח מיתאר , חוף דרומי - אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/03/2006
קבלת תכנית10/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600306/03/2006