חופית

תוכנית עח/ 1/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חופית
מספר: עח/ 1/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.להרחיב את אזור המגורים של חופית ע"י פתוח אזור
מגורים חדש.
ב.להקטין לפי דרישת מנהל מקרקעי ישראל את יחידת
החלקה ל-750 מ"ר.
ג.לאתר שטחי ירק צבוריים פתוחים.
ד.להתוות דרכים חדשות,ולבטל דרכים שאושרו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב: חופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8339חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/1965תאריך פרסום: 16/12/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1246. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית24/11/1965