חופית

תוכנית עח/ 1/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חופית
מספר: עח/ 1/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד אזור מסחרי למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב: חופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8338חלק296
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 1/ 5חופיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1972תאריך פרסום: 20/07/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1840. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית06/12/1970