חופית

תוכנית עח/ 1/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חופית
מספר: עח/ 1/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.רפרצלציה
ב.שינוי יעוד מאזור בניני צבור ואזור בניני צבור
מסחריים לאזור מרכז אזרחי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב: חופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8338חלק116, 134, 145, 216
8339חלק293, 494, 501
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/02/1974תאריך פרסום: 21/02/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1991. שנה עברית: התשלד .
קבלת תכנית28/02/1973