חופית

תוכנית עח/ 1/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חופית
מספר: עח/ 1/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ציבורי פתוח למגורים,וממגורים לציבורי
פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב: חופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8338חלק200, 214
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/10/1983תאריך פרסום: 06/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2965. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית06/07/1982