חופית

תוכנית עח/ 1/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חופית
מספר: עח/ 1/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.להרחיב ת אזור המגורים של חופית ע"י פתוח אזור
מגורים חדש.
ב.להקטין את יחידת החלקה למקסימום של 1000 מ"ר.
ג.להתוות דרכים חדשות ,שדרות ירק ושבילים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב: חופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8338חלק4
8339חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1963תאריך פרסום: 31/01/1963. מס' ילקוט פרסומים: 992. שנה עברית: התשכג .
פרסום להפקדה ברשומות06/09/1962תאריך פרסום: 06/09/1962. מס' ילקוט פרסומים: 951. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית06/09/1962