חופית

תוכנית עח/ 1/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חופית
מספר: עח/ 1/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת חלקות בנות 1 ד' ומעלה לשתי חלקות בנות
500 מ' לפחות.
ב. שינוי יעוד משביל לדרך.
ג. שינוי בקוי בנין בהתאם לתשריט המצורף, לפי הקיים.
ד. מתן אפשרות חלוקה למגרשים בעלי חזית של 19.50 מ'
ומעלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב:
חופית.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8338חלק21-40, 45-47, 71, 160, 16869, 218, 221
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 1/ 5חופיתשינוי
תוכניתעח/ 30/ אשנוי התכנית המפורטת ע.ח.1 לפי הפרטים שבתשריט המצורףשינוי
תוכניתעח/ 30/ 3להקטין לפי דרישת מ.מ.י. את יחידת החלקה מ-1000 ל-750 מ"רשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1990.
פרסום לאישור ברשומות25/10/1990תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 173. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1990.
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1990תאריך פרסום: 28/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3737. עמוד: 1661. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית04/05/1988