חופית

תוכנית עח/ 1/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חופית
מספר: עח/ 1/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.להרחיב את אזור המגורים של חופית ע"י פתוח אזור
מגורים חדש.
ב.להקטין לפי דרישת מנהל מקרקעי ישראל את יחידת
החלקה למקסימום של 1000 מ"ר.
ג.לאתר שטחי ירק חורשות ושבילים.
ד.להתוות דרכים חדשות ולבטל דרכים קיימות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב: חופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8338חלק4
8339חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1963תאריך פרסום: 31/01/1963. מס' ילקוט פרסומים: 992. שנה עברית: התשכג .
פרסום להפקדה ברשומות06/09/1962תאריך פרסום: 06/09/1962. מס' ילקוט פרסומים: 957. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית06/09/1962