חורה - שכונה 10 מגרש 35

תוכנית 7/ מק/ 2511

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חורה - שכונה 10 מגרש 35
מספר: 7/ מק/ 2511
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי קוי בניין כמסומן בתשריט,
ללא שינוי ביעודי הקרקע ובהנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100013חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 9הקמת אזור מגורים א' שכונה 10 - חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200600302/02/2006