חורה -שכונה 6

תוכנית 7/ במ/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: חורה -שכונה 6
מספר: 7/ במ/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים ע"י קביעת
יעודי קרקע ומגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 6
גוש: 2 / 100012, 1 / 100013

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק1
100013חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/1994תאריך פרסום: 14/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4229. עמוד: 4209. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/1994
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/05/1994
החלטה בדיון באישור תכנית02/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות11/02/1993תאריך פרסום: 11/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4084. עמוד: 1701. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 17/01/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/1992
החלטה בדיון בהפקדה24/02/1991
קבלת תכנית14/02/1991