חורה- שכונה 8

תוכנית 11/ 02/ 183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חורה- שכונה 8
מספר: 11/ 02/ 183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 8
גוש: 100012 ח"ח 11

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
12005חלק1
100012חלק3-4, 8-9, 11, 37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1997.
פרסום לאישור ברשומות10/04/1997תאריך פרסום: 10/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4510. עמוד: 2938. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/03/1997
החלטה בדיון באישור תכנית28/10/1996
החלטה בדיון בהתנגדויות28/10/1996
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1996.
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3856. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1996
קבלת תכנית21/10/1995