חורה-שכונה 1 שלב ג'

תוכנית 7/ במ/ 118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: חורה-שכונה 1 שלב ג'
מספר: 7/ במ/ 118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת אזור מגורים בישוב חורה
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 1 -שלב ג'
גושים:100012 / 100013

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
100012חלק9, 35
100013חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/1994תאריך פרסום: 04/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4236. עמוד: 4547. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים01/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1994.
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1993תאריך פרסום: 26/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4179. עמוד: 1417. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/1993
החלטה בדיון בהפקדה27/06/1993
קבלת תכנית13/06/1993
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/02/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/02/1991