חורשת הסרנג'נטים

תוכנית נת/ 750

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חורשת הסרנג'נטים
מספר: נת/ 750
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה חדשה בהתאם לחוק התכנון והבניה פרק ג'
סימן ז' לחוק.
ב. שינוי יעוד מאזור חקלאי וקביעת יעודי קרקע
למגורים, לבנייני ציבור, למשרדים ותעשיה נקיה,
מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים.
ג. קביעת הוראות בניה לכל אזור ואזור, קביעת קווי
בנין, עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה.
ד. קביעת אזורי מגורים חדשים עבור סה"כ 766,3 יח"ד
על שירותיהם.
ה. קביעת שטחי בניה מירביים לכל אזור מגורים, קביעת
מספר קומות מירבי ומספר יח"ד מירבי לכל מגרש.
ו. תכנון שטחים ציבוריים פתוחים, מגרשים לבנייני
ציבור ומכללה, אזורי מסחר ותעסוקה.
ז. לתכנן ולהתוות דרכים חדשות ודרכים משולבות.
ח. לשנות בהתאם לכל האמור לעיל את תכנית המתאר מס'
נת / 400 / 7. ט. לשנות קו בנין מציר מסילת הברז
ל מ-150 מ' ל-70 מ'; לשנות בהתאם את תכנית מתאר
ארצית למסילות ברזל (תמ"א 23). י. לשנות קו
בנין מבית העלמין מ-100 מ' ל-48 מ'.יא. שמירה על א
כות סביבה, ערכי טבע ונוף ומניעת מפגעים סביבתיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםלוחות הקצאה
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
ישוב: נתניה
אזור לרהפרצלציה.
גוש 8006 חלקו 28 , 13
מחוץ לרהפרצלציה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7933חלק91, 93, 95-98, 100-101, 104, 106, 324, 326, 333-334105
8006חלק29-33
8007חלק47-66, 70, 72-75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1995.
פרסום לאישור ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3806. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/07/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/04/1995
החלטה בדיון באישור תכנית18/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1994תאריך פרסום: 02/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4219. עמוד: 3562. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/1994
החלטה בדיון בהפקדה15/12/1993
קבלת תכנית30/03/1993