חי נגב רביבים

תוכנית 20/ 03/ 106/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חי נגב רביבים
מספר: 20/ 03/ 106/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית המיועדת למתחם תיירות הכולל תצוגות צומח ובעלי חיים, יצירה, לינה והסעדה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעודי קרקע
מ: אזור חקלאי, נופש וספורט, שטח פרטי פתוח ודרך קיימת,
ל: תיירות, שטח פרטי פתוח ודרכים.
2. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי הבניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, הנחיות בינוי, פיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות וקביעת תנאים למתן היתרי בנייה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגברביבים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 553050
קואורדינטה Y 172900

קיבוץ רביבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100184חלק6-7, 12, 14-16, 39, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשד/ 8תכנית לצרכי הסדרי רישום קיבוץ רביבים והסביבהשינוי
תוכנית20/ מק/ 3007קיבוץ רביביםשינוי
תוכנית20/ 03/ 106קיבוץ רביביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 736. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה02/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2010
קבלת תכנית02/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200402/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה