חיבור בין דרך בר יהודה ורחוב המסילה באזור התעשיה - נשר

תוכנית מכ/ 659

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חיבור בין דרך בר יהודה ורחוב המסילה באזור התעשיה - נשר
מספר: מכ/ 659
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- חיבור בין דרך בר יהודה ורחוב המסילה תוך
שינוי יעודי קרקע מאזור תעשייה בו עוברת
דרך שרות ותעלת ניקוז לדרך מוצעת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלנשרנשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11219חלק5920-21, 54-55, 57, 61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמכ/ 182שינוי לתכנית ג / 763 - אזור תעשיה מערבי בנשרשינוי
תוכניתג/ 956תוספת לתכנית מס' ג / 763 - אזור תעשיה המערבי בנשרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3120. שנה עברית: התשסה .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/05/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1190. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/11/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה12/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2002
קבלת תכנית11/07/2002