חיבור כביש מספר 4 לדרך אזורית מס' 406 רמות רבתי באר - שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 149

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חיבור כביש מספר 4 לדרך אזורית מס' 406 רמות רבתי באר - שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 149
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הוספת כניסה לעיר באר שבע בצידה הצפון מערבי על ידי תכנון המשך תוואי כביש מאסף מס' 4, אשר מחבר את שכונת רמות רבתי לדרך ראשית מס' 40.
2. שינוי יעוד השטח מקרקע לא לבניה לדרך ולש.צ.פ.
3. שינוי יעוד משטח למסילת ברזל לאזור משולב ש.צ.פ ומסילת ברזל.
4. קביעת מעבר דו- מפלסי לדרך ומסילת ברזל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום התכנית: מערבית לרמות רבתי

גושים וחלקות:"כתף באר שבע"
גוש 6 חלקה 10 (חלק)
גוש 8 חלקה 5 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
85חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102תכנית מיתאר באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2146. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים03/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/02/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/01/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3849. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר03/08/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה23/08/2004
קבלת תכנית18/05/2004