חיבור רח' עספיה עם רחוב יוסף וינר

תוכנית חפ/ 1808/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חיבור רח' עספיה עם רחוב יוסף וינר
מספר: חפ/ 1808/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לחבר את רחוב עספיה עם רחוב וינר
ב. להרחיב את רחוב עספיה מ-9 מ' ל-13 מ'. מוצעת
הרחבה לא סימטרית כדי לשמור על המרווחים הקדמיים
של הבתים הקיימים.
ג. לבטל את קטע הרחוב המחבר את רחוב עספיה עם
רחוב עזר ולהגדיר את השטח הכלול בתכנית כשטח
מוגבל לבנייה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
בחליסה העליונה בגוש 10872 בין הרחובות עספיה
וכביש עזר
גוש 10872 ח"ח 1 / 302, 2 / 302, 1 / 356

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10872חלק180, 262, 303-307, 356-359, 362, 433, 505, 536, 561-563, 665, 714
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1248/ דשינוי לאתרים ולשרותים ציבוריים בתל עמל עיליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1986תאריך פרסום: 05/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3289. עמוד: 1144. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית25/12/1984
פרסום להפקדה ברשומות09/02/1984תאריך פרסום: 09/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3023. עמוד: 1477. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה20/09/1983
קבלת תכנית20/09/1983