חידוש מתחם מגורים ברחוב קהילת ורשה - "מתחם השדרה" - שכ' הדר יוסף.

תוכנית תא/ 2479

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חידוש מתחם מגורים ברחוב קהילת ורשה - "מתחם השדרה" - שכ' הדר יוסף.
מספר: תא/ 2479
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התחדשות עירונית באמצעות פינוי בינוי וזאת ע"י:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח, לאזור מגורים מיוחד ולדרך חדשה.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים 4 קומות על עמודים לשטח ציבורי פתוח, לדרך חדשה ושטחים להשלמה.
ג. שינוי יעוד מאזור מגורים א / 2 ושטחים להשלמה לאזור מגורים מיוחד.
ד. הריסת מבנים קיימים.
ה. קביעת הוראות בנייה להקמת עד 240 יחידות דיור, בשטח דירה ממוצע של 90 מ"ר שטחים עקריים.
ו. קביעת אזור לאיחוד וחלוקה חדשה.
ז. קביעת שטחים להשלמה.
ח. קביעת הוראות לפיתוח המתחם.
ט. תכנית זו כוללת הוראות תכנית מפורטת.
י. שינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר מקומית "ל" שמתן תוקף לה פורסם בי.פ. מספר 278 מתאריך 19.2.1953, של תכנית מפורטת מספר 2110 שמתן תוקף לה פורסם בי.פ. מספר 3475 מתאריך 25.8.85, ושל תכנית מפורטת מס' 2204 שמתן תוקף לה פורסם בי.פ. מספר 3240 מתאריך 22.8.85.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק182, 247-256, 410183, 485
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2110תכנית מס' 2110שינוי
תוכניתתא/ 2204תכנית מפורטת מס' 2204שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2011. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2005. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/01/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/12/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות01/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2000תאריך פרסום: 05/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4899. עמוד: 4154. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/05/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2000
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2000
קבלת תכנית15/04/1999