חיון משה

בקשה ועדה מקומית 94/ 31 / 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: חיון משה
מספר: 94/ 31 / 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגשת בקשה חדשהה לשימוש חורג עבור חדר שומר כולל שרותים ומטבחון בגודל 42.77 מ"ר בצמוד לדיר כבשים מקורה. ולשני מחסנים.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל דנה בבקשה בישיבתה מס' 2003003 מיום 21/3/03 והחליטה להעביר את הבקשה לאישור הולקחש"פ והוהעדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12010חלק31
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200300925/06/2003