חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה ועיבוי בינוי בכפוף לסע' 23 בתמ"א 38

תוכנית 3/ 02/ 101/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה ועיבוי בינוי בכפוף לסע' 23 בתמ"א 38
מספר: 3/ 02/ 101/ 131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עידוד לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה עליהם חלקה תמא/ 38 ע''י מתן אפשרות לתוספת קומות וזכויות בניה בנוסף להוראות תמא/ 38 על תיקוניה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת הוראות לתוסזפת זכויות בניה, תוספת קומות ותוספת יח''ד יותרו בגין חיזור / או עיבוי המבנים העומדים בקריטריונים הקבועים בתמא/ 38 על תיקוניה.
2. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה ובדבר תנועה וחניה מכח תכנית זו, ובהתאם להוראות עפ''י סעיף 223 בתמא/ 38.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודכפיפות
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2011
קבלת תכנית30/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011