חיזוק פיזי וחברתי של כפר גבירול ע"י פינוי ובינוי לב השכונה הקיימת.

תוכנית רח/ 2001/ 8/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חיזוק פיזי וחברתי של כפר גבירול ע"י פינוי ובינוי לב השכונה הקיימת.
מספר: רח/ 2001/ 8/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.חיזוק פיזי וחברתי של כפר גבירול ע"י פינוי
ובינוי לב השכונה הקיימת.
ב.שינוי תכנית רח / 2001 / 7 וביטול התכנית 6 / R, ת
וך קביעת יעודים, שימושים ותכליות כמופיע בתכני
ת הזאת.
ג.קביעת דרכים והרחבת דרכים קיימות ומאושרות.
ד.קביעת אזורים למגורים, מגורים משולב עם מסחר,
מבני ציבור, ש.צ.פ.
ה. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לפי פרק ג'
סימן ז' - לחוק תכנון ובניה.

ו.קביעת בינוי מנחה.
ז.קביעת יעודים, שימושים ותכליות.
ח.קביעת זכויות והוראות לבניה.
ט.יעוד מבנים להריסה לצורך בניה חדשה.
י.סה"כ 900 יח"ד.
יא.הגובה המירבי הינו 17 קומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות
כפר גבירול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3733חלק8-12, 20-265-7, 13-15, 19, 27
3734חלק13-14, 16-17, 23, 25-30, 32-33, 56, 61-62, 68-70, 72-7411, 15, 18, 24, 34-35, 50, 57, 60, 63-64, 66-67, 71, 75
3735חלק1-65
3769חלק10-117-9, 12, 22, 24, 31
3778חלק2-3
3779חלק17, 25, 4339, 45, 112-113, 116, 118, 121-122, 126
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3321. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/05/1999
פרסום לאישור בעיתונים26/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/03/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/03/1999
החלטה בדיון באישור תכנית24/01/1999
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1998תאריך פרסום: 30/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4659. עמוד: 4407. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/06/1998
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1998
קבלת תכנית11/02/1998