חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמין בכפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמין בכפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ביעוד קרקע מבית עלמין לאזור חקלאי ושינוי מקרקע חקלאית חלקה ב',
לבית עלמין.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד מאזור בית עלמין (מגרשים מס' 174, 175)
לקרקע חקלאית (תא שטח מס' 202).
ג. שינוי יעוד מקרקע חקלאית (מגרש מס' 173) לבית קבררות
(תא שטח מס' 201).
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה בקרקע חקלאית.
ה. קביעת שימושים תכליות זכויות ומגבלות בניה.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2749חלק12, 33, 3536, 121
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2012
קבלת תכנית20/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/02/2012
החלטה בדיון בוולק"ח04/04/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2010