חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמית בכפר ורבורג

תוכנית 8/ מק/ 2104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמית בכפר ורבורג
מספר: 8/ מק/ 2104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ביעוד קרקע מבית עלמין לאזור חקלאי,
ושינוי מקרקע חקלאית חלקה ב', לבית עלמין.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד מאזור בית עלמין (מגרשים מס' 175, 174 ) לקרקע חקלאית
(תא שטח מס' 202).
ג. שינוי יעוד מקרקע חקלאית (מגרש מס' 173) לבית עלמין
(תא שטח מס' 201).
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2749חלק12, 33, 3536, 121
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר19/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200802519/08/2008