חלוצית 4 (''נוה'') חולות חלוצה (מס' קודם 7/ מק/ 2110)

תוכנית 7/ 03/ 481/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוצית 4 (''נוה'') חולות חלוצה (מס' קודם 7/ מק/ 2110)
מספר: 7/ 03/ 481/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-הוספת שטחי ציבור.
-הקטנת שטח מגרשי מגורים .
-שינוי בקווי הבניין.
- הרחבת הדרך.
-קביעת זכויות בנייה למטרות עיקריות ומטרות שירות.

עיקרי ההוראות:
1.שינוי מערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן .
-שינוי יעוד משטח לתעסוקה,שטח נוף פתוח, לשטח למבני ציבור.
-שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשצ"פ.
-שינוי יעוד מאזור מגורים א' למבני ציבור ולשטחים פתוחים.
-שינוי יעוד משטח נוף פתוח למבני ציבור, שטח ספורט ונופש ומתקנים הנדסיים.
-שינוי יעוד משטח תעסוקה ומסחר לדרך ולמבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
-שינויי ייעוד משצ"פ למתקנים הנדסיים.
-ביטול שטח למוסד.
-שינוי ייעוד ממגורים א' לשטחים פתוחים.
2.קביעת הוראות בנייה:
א.קביעת שימושים מותרים ביעודי קרקע.
ב.קביעת קווי בניין חדשים.
ג. קביעת הנחיות בינוי.
ד.הרחבת דרכים והארכתן.
ה.קביעת זכויות בניה במגרשים חדשים.
ו.קביעת זכויות בנייה למטרות עיקריות ומטרות שונות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
חולות חלוצה מדרום לישוב יבול
בתחום מועצה אזורית אשכול
קואורדינטה X 136,000
קואורדינטה Y 563,800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39001חלק2
100301חלק5
100302חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 481חלוצית 4 - שמעוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2767. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 461. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/11/2008
קבלת תכנית13/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה