חלוק קרקע למגרשי מגורים, התווית דרכים חדשות, הקצאת מגרשים לבנין ציבור

תוכנית ממ/ 569/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוק קרקע למגרשי מגורים, התווית דרכים חדשות, הקצאת מגרשים לבנין ציבור
מספר: ממ/ 569/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן את השטח בהתאם למסומן בתשריט המצורף לתוכנית זו. לחלק את הקרקע למגרשי מגורים, להתוות דרכים חדשות, להקצות מגרשים למבני ציבוריים, שצ"פים, לקבוע אזור מיוחד ומגרשי ספורט, הכל בהתאם לתשריט המצורף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6069חלק5-8, 12-16, 19-29, 56-62
6070חלק24, 44, 53
6076חלק1-2, 27-29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/1958תאריך פרסום: 14/12/1958. מס' ילקוט פרסומים: 638. שנה עברית: התשיט .
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1958תאריך פרסום: 12/06/1958. מס' ילקוט פרסומים: 606. שנה עברית: התשיח .
קבלת תכנית12/06/1958