חלוקה בהסכמה של חלקה ביעוד מגורים חקלאיים ל-3 מגרשים למגורים חקלאיים ולבעלי מק

תוכנית גז/ 13/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה בהסכמה של חלקה ביעוד מגורים חקלאיים ל-3 מגרשים למגורים חקלאיים ולבעלי מק
מספר: גז/ 13/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקה בהסכמה של חלה מס' 172 בייעוד מגורים חקלאיים ל- 3 מגרשים.
מגרש 172/ 1 יעוד מגורים חקלאיים.
מגרשים 172/ 2 , 172/ 3 , ייעוד מגורים לבעלי מקצוע.

2. שינוי קו בניין אחורי ל- 5 מטר.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק172
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 13/ 18תוספת 17 מגרשים באזור מגורים חצי חקלאישינוי
תוכניתגז/ 13/ 1גני-הדרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2005
קבלת תכנית16/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501901/11/2005