חלוקה בהסכמה של מגרש לבעלי מקצוע לשלושה מגרשים חדשים.

תוכנית גז/ 475/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה בהסכמה של מגרש לבעלי מקצוע לשלושה מגרשים חדשים.
מספר: גז/ 475/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה בהסכמה של מגרש לבעלי מקצוע מס' 323
לשלושה מגרשים חדשים 323/1 , 323/2, 323/3.
ב. הוספת זיקת הנאה (323/4) למעבר כלי רכב לצורך
נגישות למגרשים 323/2 ו- 323/3 .
ג. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4232חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 96שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתגז/ 475/ 5/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/5/475/גשינוי
תוכניתגז/ 475/ 5/ בישוב ניר צבישינוי
תוכניתגז/ 475/ 6ניר צבישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3678. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1495. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/04/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/12/2002
קבלת תכנית10/10/2002