חלוקה והרחבה של השטח למגרשי מיגורים ודרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 659/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה והרחבה של השטח למגרשי מיגורים ודרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מספר: הצ/ 659/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי מיגורים, להרחבת דרכים קיימות ולהתוות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות24/08/1967תאריך פרסום: 24/08/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1388. עמוד: 2099. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית24/08/1967